YAZIM KURALLARI

Dergimize gönderilecek makalelerde, 

  • Atıf sistemi olarak APA 7 atıf sistemi kullanılmalıdır. 
  • Makalelerin başlarında giriş bölümü, sonlarında sonuç bölümü bulunmalıdır. Makaleler, tüm tablolar, şekiller, referanslar (kaynakça) ve ekler dâhil 20 sayfayı ve on bin kelimeyi aşmamalıdır. 
  • Makaleler, A4 kâğıdı boyutunda, MS Word programında Times New Roman yazı tipi 12 punto kullanılarak hazırlanmalıdır. 
  • Makale başlığı, her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde ve ortalanmış olarak en üstte yer almalıdır.
  • Yazar künyesi; [(varsa) ünvanı, adı soyadı, (varsa) kurumu, e-posta adresi, ORCID bilgisi] makale başlığına dipnot verilmek suretiyle belirtilmelidir. 
  • Ana başlıklar ve alt başlıklar 12 punto koyu olarak düzenlenmeli ve giriş, sonuç ve kaynakça haricindeki başlıklar numaralandırılmalıdır (1. Başlık, 2. Başlık İki, 2.1. Alt Başlık, vs.). 
  • Metin kısmı, 12 punto 1,5 satır aralığı; dipnotlar 10 punto 1,0 satır aralığı ile yazılmalıdır. 
  • Makalelerin başında Türkçe ve İngilizce özetler (Öz ve Abstract) bulunmalıdır. Makalenin, İngilizce başlığı, İngilizce özet metni üzerine mutlaka yazılmalıdır. Özetler 150-250 kelime aralığında olmalı, makalenin amacını, kapsamını, yöntemini ve kısa sonuçlarını içermelidir. Özetler 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Özetlerin altında en az 3 en fazla 5 Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (keywords) yer almalıdır. İngilizce ve Türkçe özetlerdeki anahtar kelimeler yazılırken ilk kelime makalenin ilgili olduğu bilim dalı olarak yazılmalıdır.
  • Giriş bölümünün, özetin genişletilmiş hali olarak çalışmanın amacını, kapsamını, yöntemini ve desenini içermesine özen gösterilmelidir.

Ayrıca, kitap değerlendirmesi yazım süreciyle ilgili olarak şu teknik nota bakınız: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/377527

Makalelerinizi, makale gönder sekmesi üzerinden
dergimize ulaştırabilirsiniz. Araştırma makaleleri ve bilimsel kitap değerlendirmeleri, Türkçe veya İngilizce olarak yayımlanabilmektedir.