Türk Siyasetinde Kadın Temsili ve Cam Tavan Sendromu

Women Representation in Turkish Politics and the Glass Ceiling Syndrome

Saliha KARAKÖSE HARMANKAYA
salihakarakose82@gmail.com
Orcid: 0000-0002-0710-2208
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
doi.org/10.5281/zenodo.10715203

Öz

Bu çalışma eril siyasetin kadını siyasal alandan uzaklaştıran tutumlarından hareketle, siyasette kadın temsiline
odaklanan bir tarama/değerlendirme makalesidir. Kadınların siyasal alandan uzaklaşmasına veya
uzaklaştırılmasına neden olan etkenlerin neler olduğu ve hangi konularda yoğunluk gösterdiği ele alınarak,
kadınların siyasi temsili cam tavan sendromu bağlamında değerlendirilmiştir. Cam tavan sendromu, hiyerarşik bir
ilişki biçimi yaratan ve çoğu zaman cinsiyet temelli olarak uygulanan, belli profesyonellerin başarı ve
yükselmelerinin önündeki görünmez engeller olarak tanımlanabilir. Kavram, cinsiyetçi sorumluluklar atfedilen
kadınların eril siyaset alanında yükselmelerinin ve etkin rol oynamalarının önündeki görünmez engelleri
açıklamaktadır. Sonuç olarak cam tavan sendromu kavramı, kadınların siyasette görünmeyen konumlarını ve
yeterince temsil edilememeleriyle ilgili sorunları açıklaması bakımından anlamlı olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Siyasi Katılım, Kadın Temsili, Cam Tavan Sendromu, Cinsiyet Eşitsizliği, Kota Uygulaması