Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinde STK-Dış Politika Etkileşiminin Rolü

The Role of the Interaction between NGOs and
Foreign Policy in Turkey-Azerbaijan Relations

PhD. Nurbanu BULGUR
nurbanubulgur@gmail.com
Orcid: 0000-0001-7365-2518
Sakarya Üniversitesi
doi.org/10.5281/zenodo.8375163

Öz

Son yıllarda kamu kuruluşlarının yanı sıra hükümet dışı kuruluşlar ve sivil toplum da Türk kamu diplomasisinin
güçlenmesinde etkin rol oynamaktadır. Bu yüzden bu çalışmada sivil toplumun diplomasideki aktif rolünün
örneklerle incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma süresince ilgili kaynaklar incelenmiş ve analiz edilmiştir. Nicel bir
analiz yöntemine başvurulmayarak nitel bir çalışma ortaya konulmuştur.
Azerbaycan ve Türkiye’de 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında kurulan sivil toplum kuruluşlarının
ikili ilişkilere katkı yaptığı görülmüştür. 1983 yılı ve sonrası Türkiye’de neo-liberalizmin dış politika söylem ve
uygulamalarında aktif olarak kullanılması neticesinde sivil toplum kuruluşları ya da hükümet dışı organizasyonlar
daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. İkili ilişkilerde STK’ların rolünün incelendiği dönem ise daha çok Soğuk
Savaş’tan sonraki dönemi kapsamaktadır. Nihayetinde bu çalışmada sivil toplumun kamu diplomasisindeki
ayrıcalıklı yeri dikkate alınarak, konu ile ilgili literatür üzerine araştırma yapılmış ve sivil toplumun toplumlar ve
devletler arasındaki bağdaştırıcı rolü Türkiye-Azerbaycan örneği üzerinden incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: STK, Türkiye, Azerbaycan, Dış politika, Uluslararasılaşma