Farklı Bİr Perspektİften Popülİzm, Demokrasİ ve Dİktatörlük

Populism, Democracy and Dictatorship from a Different Perspective

Zeynep Özkan
zeynepozkn84@gmail.com
Orcid: 0000-0002-8334-3716
Kapadokya Üniversitesi
doi.org/10.5281/zenodo.7688707

Öz

Bu çalışma popülizm kavramının, demokrasi ve diktatörlük ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Popülizmin demokratik rejimlere, temel hak ve özgürlüklere karşı tehlike oluşturup oluşturmadığı noktası üzerinde
durulmuştur. Bu çerçevede popülist hareketin ortaya çıkması akabinde demokrasinin de varlığını sürdürme çabası
popülizm de her daim var olabileceği düşüncesi ile güncelliğini koruyabilmektedir. Popülizm, popülist akımlar,
demokrasi ve diktatörlük konuları güncelliklerini yitirmeden, sınır ve zaman tanımadan gelecekte de tartışılacaktır.
Akademik araştırmada literatür taraması olarak adlandırılan süreç kapsamında araştırma konusu ile ilgili daha önce
yayınlanan eserlerin araştırılması, bulunması, incelenmesi, okunması, tasnif edilmesi, özetlenmesi ve sentez
edilmesi gibi çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Popülizm, Popülist Strateji, Demokrasi Araçları, Liberal Demokrasi, Diktatörlük.