Aktİf İşgücü Pİyasası Programlarının Kadın İstİhdamı Üzerİndekİ Etkİsİ: TR21-TRC1 Bölgesel Karşılaştırma

Impact of Active Labour Market Programs on The Women Employment: A Regional Comparison TR21-TRC1

Nursel Durmaz Bodur
ndurmaz@pau.edu.tr
Orcid: 0000-0001-7713-7214
Pamukkale Üniversitesi
doi.org/10.5281/zenodo.7688452

Öz

Bu çalışma Türkiye’de aktif işgücü piyasası programlarının kadın istihdamı üzerindeki etkisini analiz etmeyi
amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışmada İŞKUR’un düzenlediği aktif işgücü piyasası programlarından mesleki
eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları kapsama alınmıştır. Türkiye’de kadınların bu programlara en yüksek
oranlı katılım sağladığı bölge olan TR21 (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli) ile en düşük oranlı katılım sağladığı bölge
olan TRC1 (Kilis, Gaziantep, Adıyaman) arasında kadın istihdamının özelliklerine ilişkin bir karşılaştırma
yapılmıştır. Çalışmada 2021 TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması ve 2020 TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları
Araştırması mikro veri setleri kullanılmıştır. Veriler SPSS programıyla analiz edilmiş ve betimsel istatistiklere yer
verilmiştir. Araştırma sonucunda Türkiye’de aktif işgücü piyasası programlarının kadın istihdamını arttırdığı,
ancak istihdamın kalitesi üzerinde olumlu bir etki yaratamadığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aktif işgücü piyasası politikaları, kadın istihdamı, kadın işsizliği, toplumsal cinsiyet.