Siyasî Gelişmelerin Edebî Sahaya İz Düşümü Bağlamında Bir Kitap İncelemesi: II. Meşrutiyet Dönemi Fikir Hareketleri veTürk Edebiyatına Yansımaları

Mustafa AKŞEHİRLİOĞLU
maksehirlioglu@hotmail.com
Orcid: 0000-0002-2190-8136
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
https://doi.org/10.5281/zenodo.6949332

Öz

İçtimaî hayatı oluşturan unsurlardan birisi olan edebiyat, toplumsal ve siyasî gelişmelerle yakın ilişki içindedir. Türk edebiyatı tarihine yönelik yapılan sınıflandırmalarda bu bağlantı gözlemlenebilir. Türk edebiyatı tarihine bakıldığında bazen Servet-i Fünun gibi edebî temelli dönem adlandırmaları görülürken; bazen de Tanzimat Edebiyatı gibi edebiyat dışındaki faktörlere göre dönem adlandırmaları yapılmaktadır. İkinci türden adlandırmaların yapıldığı dönemlerden birisi de II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı’dır. Yapılan isimlendirmeden de anlaşılacağı üzere, bu dönemde edebiyat üzerinde toplumsal ve siyasî gelişmelerin oldukça güçlü bir etkisi bulunmaktadır. Cengiz Karataş’ın II. Meşrutiyet Dönemi Fikir Hareketleri ve Türk Edebiyatına Yansımaları adlı çalışmasının hareket noktası da dönem edebiyatı üzerinde görülen bu etkidir. 2014 yılında Akçağ Kitabevinden yayınlanan eser Cengiz Karataş’ın 2009 yılında tamamlanan “II. Meşrutiyet Dönemi Fikir Hareketleri ve Türk Edebiyatına Yansımaları” adlı doktora tezinin genişletilmesiyle ortaya çıkmıştır.